Карнет АТА

Загальні відомості

Лібералізація міжнародної торгівлі у післявоєнні роки значно активізувала ділові поїздки промисловців і підприємців до зарубіжних країн з метою просування продукції на зовнішні ринки, а також тимчасове переміщення зразків товарів, що пропонуються, засобів реклами тощо.

Виникла об'єктивна потреба міжнародного врегулювання тимчасового ввезення вантажів до інших країн на пільгових умовах, що призвело до створення блоку міжнародно-правових документів, серед яких, насамперед, слід відзначити Митну Конвенцію про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція A.T.A.), укладену в Брюсселі 6 грудня 1961 року під егідою Ради Митного Співробітництва.

Цією міжнародною угодою:

 • запроваджено карнет A.T.A. - єдиний міжнародний митний документ, що приймається митними органами країн-учасниць Конвенції як митна декларація й водночас як міжнародна гарантія покриття сум ввізного мита і податків згідно з національним законодавством країни ввезення/транзиту у випадку порушення режиму тимчасового ввезення;
 • дію карнету A.T.A. розповсюджено на товари, що ввозяться на підставі раніше укладених міжнародних угод про тимчасове ввезення: на комерційні зразки, рекламні матеріали, професіональне устаткування, товари та обладнання для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях і подібних заходах;
 • для забезпечення гарантованої сплати усіх митних платежів та зборів (у разі порушення режиму тимчасового ввезення) передбачено створення міжнародної митної гарантійної мережі;
 • передбачено створення міжнародної мережі асоціацій-гарантій, що видають карнети A.T.A.

Скорочення «A.T.A.» - це комбінація абревіатур французьких слів «admission temporaire» і англійських «temporary admission». Останнім часом більш вживаним є скорочення «ATA» (без крапок).

В умовах подальшого розвитку міжнародних зв'язків не лише в комерційній, а й у науково-технічній, культурній, спортивній, гуманітарній та інших сферах потреби у нових видах тимчасового ввезення за спрощеною митною процедурою вирішувались укладанням окремих міжнародних митних конвенцій. Загальна їх кількість наприкінці 80-х років минулого сторіччя досягла п'ятнадцяти. Вважаючи, що ситуація із збільшенням кількості розрізнених міжнародних митних конвенцій щодо тимчасового ввезення товарів є незадовільною, Рада Митного Співробітництва (CTC) - попередник Всесвітньої Митної Організації (WCO) - за участю Міжнародної торгової палати (ICC) розробила проект єдиної комплексної Конвенції про тимчасове ввезення, яка об'єднує всі існуючі розрізнені міжнародні угоди з цих питань. Дана Конвенція була прийнята 26 червня 1990 рокуу місті Стамбулі. 

Інкорпорувавши до себе текст Брюссельської Конвенції, Стамбульська Конвенція значно розширила перелік товарів і цілей тимчасового ввезення, в тому числі включила до нього транспортні засоби, що охоплюються карнетами (книжками) CPD. Цей перелік міститься у дванадцяти додатках до Конвенції:

 • Додаток B.1 щодо товарів, призначених для показу чи використання на виставках, ярмарках, зустрічах та подібних заходах;
 • Додаток B.2 щодо професіонального устаткування;
 • Додаток B.3 щодо контейнерів, піддонів, упаковки, зразків та інших товарів, що ввозяться в рамках торгової операції;
 • Додаток B.4 щодо товарів, які ввозяться в рамках виробничої операції; 
 • Додаток B.5 щодо товарів, які ввозяться з навчальною, науковою чи культурною метою; 
 • Додаток B.6 щодо особистих речей осіб, які подорожують, та товарів, що ввозяться для спортивних цілей; 
 • Додаток B.7 щодо матеріалів для пропаганди туризму; 
 • Додаток B.8 щодо товарів, що ввозяться в рамках прикордонного обігу; 
 • Додаток B.9 щодо товарів, які ввозяться з гуманітарною метою; 
 • Додаток C щодо транспортних засобів; 
 • Додаток D щодо тварин;
 • Додаток E щодо товарів, які ввозяться з частковим звільненням від ввізного мита та податків.

Згідно з процедурою, при підписанні (ратифікації) Стамбульської Конвенції кожна Договірна сторона повинна обов'язково приєднатися до Додатка A «Про документи на тимчасове ввезення (книжки ATA, книжки CPD)» та принаймні ще до одного із вищеназваних Додатків. Право вибору конкретних Додатків до Конвенції дає можливість країні-учасниці обмежити на власний розсуд перелік товарів, що тимчасово ввозяться на її митну територію, або вивозяться до інших країн-учасниць.

Приєднання до Стамбульської конвенції не означає, що країна автоматично стає учасницею міжнародної системи ATA. Для набуття такого статусу необхідно:

1. За погодженням з митними органами країни визнати на державному рівні асоціацію, що видаватиме в країні карнети ATA та виступатиме гарантом сплати митним органам країни, в якій вона створена, ввізного мита і податків у випадку порушення режиму тимчасового ввезення з використанням карнетів ATA, виданих асоціаціями-кореспондентами інших країн. Як свідчить світова практика, у переважній більшості країн такими асоціаціями визнаються національні або столичні торгово-промислові палати.

2. Набути через визначену організацію-гаранта членства у міжнародній мережі гарантуючих асоціацій, яка адмініструється Радою з питань карнетів ATA (WATAC - World ATA Carnet Council) Всесвітньої Федерації Палат (WCF) при Міжнародній торговій палаті (ICC). Нині ця мережа об'єднує національні гарантуючі асоціації більше 70 країн світу.

Україна приєдналася до Стамбульської Конвенції про тимчасове ввезення у червні 2004 року згідно з Законом України від 24.03.2004 № 1661-IV.   

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 № 988-р  та Порядком видачі книжок (карнетів) A.T.A., затвердженим постановою Уряду України від 29.11.2006 № 1654повноваження виступати гарантуючою організацією, що видає в Україні книжки (карнети) ATA, надані Торгово-промисловій палаті України. ТПП України може делегувати повноваження щодо видачі книжок (карнетів) ATA регіональним торгово-промисловим палатам, залишаючись при цьому єдиною гарантуючою організацією в Україні.

Зі вступом ТПП України до міжнародної мережі гарантуючих асоціацій Україна з 1 березня 2008 року стала повноправним членом міжнародної системи ATA й запровадила на своїй митній території обіг карнетів ATA.

Слід зауважити, що використання карнетів ATA при тимчасовому ввезенні товарів не є обов'язковим. Тобто, сам декларант вирішує - скористатися йому карнетом ATA, чи пройти процедури митного оформлення товарів за національними правилами країн призначення і транзитних країн. Але переваги використання карнетів ATA досить суттєві:

 • умовне повне звільнення від сплати ввізного мита, митних зборів і податків при тимчасовому ввезенні товарів на термін до одного року. Немає потреби надавати за кордоном й будь які грошові застави, депозити, банківські гарантії як забезпечення сплати митних платежів, оскільки сам карнет ATA є такою міжнародною гарантією. Одержувач карнета ATA оплачує тільки послуги організації, що його видала;
 • зникає потреба заповнення національних митних документів безпосередньо у кожному пункті пропуску через митний кордон, оскільки карнет ATA заповнюється заздалегідь і містить відривні аркуші для митних органів кожної країни-учасниці, митний кордон якої перетинається;
 • однією книжкою ATA вантаж може бути оформлений для тимчасового ввезення (транзиту) в (через) декілька країн-учасниць системи ATA;
 • товари, охоплені карнетом ATA, можуть вивозитися та повертатися однією чи декількома партіями.

Завдяки цим перевагам карнети ATA інтенсивно використовуються в багатьох країнах світу.

У співробітництві з Всесвітньою Митною Організацією (WCO) Міжнародна торгова палата (ICC), Всесвітня Федерація палат (WCF) та національні торгово-промислові палати докладають чимало зусиль щодо поширення системи ATA на більшу кількість країн, запровадження обігу цих документів у звичайну практику міжнародних ділових стосунків.

Про Карнет ATA

Карнет ATA - уніфікований міжнародний митний документ, який відповідно до положень Стамбульської Конвенції

 • дозволяє умовне повне звільнене від мита, митних зборів і податків тимчасове ввезення товарів протягом до одного року на території країн-учасниць міжнародної системи ATA (далі - країн-учасниць);
 • приймається митними органами країн-учасниць замість своїх національних митних документів;
 • є міжнародною чинною гарантією сплати країні-учасниці ввізного мита і податків згідно її національного законодавства у разі порушення режиму тимчасового ввезення.

Карнет ATA являє собою книжку формату А4, зброшуровану з певної кількості аркушів різного кольору та призначення:

1. Обкладинка зеленого кольору.

2. Відривні документи (вилучаються з карнета АТА уповноваженою особою митного органу)

 • жовтого кольору (для митних органів України як країни тимчасового вивезення товарів);
 • білого кольору (для митних органів країн тимчасового ввезення);
 • блакитного кольору (для митних органів транзитних країн).

3. Невідривні документи для кожного відривного документа відповідного жовтогобілого і блакитного кольорів (не вилучаються з карнета АТА).

Кількість відривних та невідривних документів, з яких комплектується карнет ATA, залежить від кількості країн тимчасового ввезення, а також кількості транзитних країн, через митну територію яких прямує вантаж.

1. Перша сторінка обкладинки містить офіційний серійний номер, термін дії карнета ATA, країни, в яких передбачено його використання, мету використання товарів, печатку, дату та підпис уповноваженої особи торгово-промислової палати, яка видала карнет ATA, а також підпис (та печатку) власника карнета ATA. Номер карнета АТА дублюється на всіх відривних та невідривних документах.

Друга сторінка обкладинки містить загальний перелік товарів, який засвідчено печаткою торгово-промислової палати, що видала карнет ATA. Загальний перелік товарів дублюється на всіх відривних документах і не може бути змінений після видачі карнета ATA.

При необхідності можуть використовуватися додаткові аркуші зеленого кольору, які також засвідчуються печаткою торгово-промислової палати, що видала карнет ATA. Додаткові аркуші дублюються у відповідному кольорі і для всіх відривних документів. На всіх додаткових аркушах до загального переліку товарів має бути номер карнета ATA. 

Третя сторінка обкладинки містить інструкції щодо користування карнетом ATA. 

Четверта сторінка обкладинки містить перелік національних асоціацій-гарантів країн-членів міжнародної гарантійної мережі системи АТА та реквізити особи, що видала карнет АТА. 

2. Жовтий відривний документ EXPORTATION/ВИВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні тимчасового вивезення товарів. 

Жовтий відривний документ REIMPORTATION/ЗВОРОТНЄ ВВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні зворотнього ввезення товарів, що були раніше тимчасово вивезені. 

Білий відривний документ IMPORTATION/ВВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні тимчасового ввезення товарів до країни/митної території тимчасового ввезення. 

Білий відривний документ REEXPORTATION/ВИВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні вивезення раніше ввезених товарів із країни/митної території тимчасового ввезення. 

Блакитні відривні документи TRANSIT/ТРАНЗИТ використовуються для митного оформлення товарів при його переміщенні територією транзитної країни/митної території.

3. Невідривні документи відповідного кольору оформлюються уповноваженою особою митного органу разом із відривними документами, яким вони відповідають.

Більш повне уявлення про карнет ATA можна отримати завантаживши його формуляр-зразок з необхідними поясненнями

Порядок отримання

Управління зовнішньо-економічних зв'язків (далі – УЗЕЗ) ДТПП надає консультації щодо отримання та використання карнетів АТА і безпосередньо видає зазначені митні документи*.

Для отримання карнета АТА в ТПП України необхідно:

1. Ознайомитись з переліком країн, що приймають карнети ATA, і додатками до Конвенції про тимчасове ввезення, за якими вони працюють.

2. Заповнити «on-line Заявку».

3. Направити заповнену Заявку до Дирекції:

 • при заповненні “on-line” Заявки – обрати поле «відправити в Дніпропетровську торгово-промислову палату.
 • Важливо! Відлік терміну отримання карнета АТА починається з дати остаточної подачі Заявки. Заявка вважається поданою, коли до неї не вносяться жодні зміни. У разі внесення змін до Заявки, термін виконання робіт та / або вартість послуги з видачі карнета АТА можуть корегуватися.

4. Ознайомитись та підписати документи, надані Дирекцією:

 • Договір між ДТПП та Замовником на оформлення карнета АТА;
 • Декларація зобов'язань Замовника перед ДТПП;
 • Акт виконаних робіт.

5. Надати в Управління наступний пакет документів:

Для юридичних осіб

 • Заявка на оформлення карнета ATA і Додаток до неї, які посвідчені підписом керівника та печаткою організації.
 • Договір між ДТПП та Замовником, який посвідчений підписами та печатками обох сторін.
 • Акт виконаних робіт, який посвідчений підписами та печатками обох сторін.
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr) у паперовій формі (має бути сформований не раніше ніж за 10 робочих днів до дати подання Заявки на отримання карнета ATA).
 • Копія документа, згідно з якими планується тимчасове вивезення товарів з України (угода на участь у виставці, змаганнях тощо), завірена Замовником.
 • Довіреність на отримання карнета ATA на бланку організації-замовника, посвідчена підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою організації.

Для фізичних осіб

 • Заявка на оформлення карнета ATA і Додаток до неї, які посвідчені підписом Замовника.
 • Договір між ДТПП та Замовником, який посвідчений підписами обох сторін та печаткою.
 • Акт виконаних робіт, який посвідчений підписами обох сторін та печаткою.
 • Копія документа, згідно з якими планується тимчасове вивезення товарів з України (угода на участь у виставці, змаганнях тощо), завірена підписом Замовника.
 • Копія паспорта - перша, друга, третя і одинадцята сторінки, завірені підписом Замовника.
 • Копія картки фізичної особи - платника податків (ідентифікаційний номер), завірена підписом Змовника.
 • Довіреність на отримання карнета ATA в ДТПП (якщо карнет АТА отримує не Замовник).
 • Документ, що підтверджує право власності на товари, зазначені у Заявці.

Оплатити послуги ДТПП та надати гарантії (згідно з Договором).

Замовник отримає карнет АТА, заповнений згідно з наданою ним Заявкою.

Вартість Карнета АТА
Вартість послуги з видачі карнета АТА* у звичайному режимі (10 робочих днів) 2475,00 грн. + 4 Євро**** + 20% ПДВ
Вартість послуги з видачі карнета АТА* у терміновому режимі (3 робочих дні) 4950,00 грн. + 4 Євро**** + 20% ПДВ
Вартість послуги з видачі карнета АТА* у експрес режимі (1 повний робочий день) 7425,00 грн. + 4 Євро**** + 20% ПДВ
Вартість додаткового комплекту відривних документів** 360,00 грн. + 20% ПДВ
Вартість додаткового комплекту відривних документів, що долучається до чинного карнета АТА*** 720,00 грн. + 20% ПДВ
Відмова у видачі карнета АТА ***** 1700,00 грн. + 20% ПДВ
Видача дубліката карнета АТА 2475,00 грн. + 20% ПДВ

* Карнет АТА складається з обкладинки, невідривних документів та:

 • одного комплекту відривних документів «Тимчасове вивезення – Зворотнє ввезення»;
 • одного комплекту відривних документів «Ввезення – Вивезення раніше ввезених товарів»;
 • двох комплектів відривних документів «Транзит».

** Додатковим вважається кожен окремий комплект відривних документів, що надається до карнету АТА понад зазначену вище кількість.

*** Внесок до міжнародної організації (Всесвітньої Ради з питань карнетів АТА) перераховується в національну валюту України за курсом НБУ на дату складання договору.

**** У разі невидачі карнета АТА з вини Замовника або відмови Замовника в отриманні карнета АТА, ДТПП повертає Замовнику кошти, сплачені за послугу з видачі карнета АТА, за винятком суми, передбаченої за відмову у видачі карнета АТА.

З метою забезпечення гарантій оплати митних платежів та зборів у випадку порушення режиму тимчасового ввезення/транзиту або положень Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 р.) та керуючись світовою практикою, Замовником вносяться на рахунок ДТПП залогові кошти (30% вартості товарів, що зазначені у карнеті АТА) або надаються інші гарантії (зокрема, банківська гарантія), які могли б у подальшому забезпечити сплату Торгово-промисловою палатою України зарубіжним митним органам митних платежів та зборів у разі виникнення необхідності. Розмір залогових коштів та терміни їх зберігання (термін дії банківської гарантії) зазначаються у Договорі на оформлення карнета АТА.

Контакти:

Тел/факс: (056) 374-94-09(10)

E-mail: carnet@dcci.org.ua

http://ata.mdoffice.com.ua/ua

Оставить отзыв: